นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด  (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ได้คำนึงถึงและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ (ตามคำนิยามด้านล่าง) ของลูกค้า ผู้ที่จะเป็นลูกค้า ผู้เข้าเยี่ยมชมหรือสมาชิกในเว็บไซต์ประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ของเรา ภายใต้ชื่อ nejavu.com หรือชื่ออื่นใด และ/หรือแพลตฟอร์มอื่นใดของเรา เราจึงมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับ เพื่อความปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านไปยังต่างประเทศ ข้อมูลที่ท่านแบ่งปันให้กับเราทำให้เรา บริษัทย่อย บริษัทในเครือ รวมถึงคู่ค้าทางธุรกิจและผู้ให้บริการของเรา สามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของท่านได้ดีที่สุด

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ”) จะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน โดยบริษัทฯ จากการประกอบธุรกิจ การเยี่ยมชมหรือใช้บริการเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของเรา การให้บริการ การตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ เว็บไซต์เครือข่ายสังคม (Social Media) และช่องทางการสื่อสารออนไลน์อื่น ๆ ในการนี้ บริษัทฯ เห็นว่า เป็นสิ่งสำคัญสำหรับท่านที่ต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ทั้งหมดนี้อย่างระมัดระวัง และตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลง และ/หรือปรับปรุงใด ๆ ที่บริษัทฯ อาจดำเนินการเป็นการครั้งคราว โดยบริษัทฯ จะระบุวันที่ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ นี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือปรับปรุงครั้งล่าสุดไว้ทางด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ 

เพื่อวัตถุประสงค์แห่งนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้ 
ข้อมูลส่วนบุคคลฯ” หมายความถึง ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
บริษัทย่อย” หมายความถึง บริษัทใด ๆ ที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือการมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุใด หรือการมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดของบริษัทนั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยให้รวมถึงบริษัทที่อยู่ภายใต้บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมกิจการต่อไปเป็นทอด ๆ ด้วย

1. ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ที่เราเก็บรวบรวม
เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านโดยตรง เช่น เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของเรา เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร เมื่อท่านตอบแบบสอบถามหรือเข้าร่วมกิจกรรมของเรา เมื่อท่านติดต่อ และ/หรือแจ้งข้อร้องเรียนมายังเรา เมื่อท่านแสดงความคิดเห็นต่อสินค้าหรือบริการของเรา เป็นต้น หรือโดยอ้อมจากแหล่งที่มาอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงจากบริษัทย่อย บริษัทในเครือ คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้ให้บริการของเรา ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก อนึ่ง ประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับบริบทของปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่าน ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลฯ ที่เราอาจเก็บรวบรวมมีดังนี้
1.1   รายละเอียดส่วนบุคคลและโปรไฟล์ เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รูปภาพ รูปถ่าย ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เป็นต้น

1.2   รายละเอียดในการติดต่อ เช่น ที่อยู่ รายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดในการจัดส่งสินค้า หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ อีเมล ชื่อบัญชีไลน์ บัญชีเฟซบุ๊ก บัญชีอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์เครือข่ายสังคม (Social Media) เป็นต้น

1.3   รายละเอียดทางบัญชีและธุรกรรม เช่น รหัสสมาชิก รหัสลูกค้า ประเภทสมาชิก ประเภทลูกค้า รายละเอียดคะแนนสะสม วันเดือนปีที่เข้าเป็นสมาชิก/รับบริการ สินค้าในรถเข็น หมายเลขการสั่งซื้อ/คำสั่งซื้อ รายละเอียดและข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลการใช้คะแนนสะสม เป็นต้น

1.4   รายละเอียดทางเทคนิค เช่น ที่อยู่ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย (IP Address) หมายเลขเฉพาะที่ใช้อ้างอิงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย (MAC Address) ล็อก (Log) รุ่นและประเภทของอุปกรณ์ รายละเอียดการเชื่อมต่อ รายละเอียดการเข้าถึง บันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ตำแหน่งและบันทึกเวลาการเข้าใช้ระบบ ตำแหน่งและระยะเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ฯ คุกกี้ ประวัติการค้นหา รายละเอียดการค้นหา ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ เป็นต้น

1.5   รายละเอียดพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้า และ/หรือใช้บริการของท่าน ประวัติคำสั่งซื้อ การสั่งซื้อที่ผ่านมา ประวัติการซื้อ รายการที่ซื้อ จำนวนที่ซื้อต่อรายการ การยกเลิกคำสั่งซื้อ การคืนสินค้า ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ รายการสินค้าที่สนใจ หมายเลขยืนยันตัวตน (PIN) รายละเอียดและประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมหรือใช้โปรโมชั่น เป็นต้น

1.6   รายละเอียดการสื่อสาร เช่น ความเห็นเกี่ยวกับสินค้า บันทึกถาม-ตอบระหว่างท่านกับบริษัทฯ บนเว็บไซต์ฯ เว็บไซต์เครือข่ายสังคม (Social Media) หรือช่องทางการสื่อสารออนไลน์ใด ๆ รายละเอียดการติดต่อและการร้องเรียน เป็นต้น

1.7   รายละเอียดส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ศาสนา เป็นต้น (“ข้อมูลที่อ่อนไหวฯ”)
ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของบุคคลอื่นใด (เช่น ผู้รับสินค้าแทนท่าน) กับเรา เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อการจัดส่งสินค้าและบริการของเรา หรือเพื่อการอื่นใด ท่านรับรองว่าท่านมีอำนาจที่จะดำเนินการเช่นนั้นได้ โดยท่านได้แจ้งถึงการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ การโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ ไปยังต่างประเทศตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้ แก่บุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลฯ นั้นแล้ว และท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลผู้เป็นเจ้าของของข้อมูลส่วนบุคคลฯ นั้นแล้ว 
อนึ่ง ในการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของผู้เยาว์ ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 10 (สิบ) ปี คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ เราจะดำเนินการต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) ของบุคคลดังกล่าว ในกรณีที่เราทราบว่า เราได้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของบุคคลเหล่านั้นมา โดยปราศจากความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) เราจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลฯ ที่ได้มาดังกล่าวทันที เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการเยี่ยมชม การใช้บริการ หรือการดำเนินการใด ๆ บนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของเราไม่ว่ากรณีใด ๆ ท่านหรือผู้ใดซึ่งดำเนินการในนามของท่านจะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้บริการหรือการดำเนินการใด ๆ บนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของเรา ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการใช้บริการที่ไม่ถูกต้อง ด้วยตนเอง

2. วัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ 
2.1   วัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอม
เราอาศัยความยินยอมของท่านในการเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน โดยบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจ และผู้ให้บริการของเรา จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

(1) เพื่อการติดต่อและสื่อสารกับท่าน: เพื่อให้ข้อมูล ข้อความการตลาด ข้อเสนอ ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่น สิทธิพิเศษ การโฆษณา ที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการจากเรา บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งเราไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ได้ เช่น การทำการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) เป็นต้น
(2) เพื่อโปรแกรมสะสมแต้มและของรางวัล: เพื่อมอบคะแนน สิทธิประโยชน์ โปรโมชั่น ของรางวัล แคมเปญส่งเสริมการขาย แก่ท่านจากการซื้อสินค้าและใช้บริการของเรา บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจ หรือ
(3) เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตน สำหรับข้อมูลที่อ่อนไหวฯ 

2.2   วัตถุประสงค์ที่อาศัยเหตุผลทางกฎหมาย
เราอาศัยเหตุผลทางกฎหมาย (ได้แก่ (ก) ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต เพื่อการป้องกันหรือยับยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลใด ๆ (ข) ฐานสัญญา เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาต่อท่าน ซึ่งรวมถึงเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา (ค) ฐานประโยชน์สาธารณะ เพื่อการดำเนินภารกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ หรือ (ง) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของเราและบุคคลภายนอก โดยเราจะคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน หรือ (จ) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา) ในการเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

(1) เพื่อให้สินค้าและบริการแก่ท่าน เช่น เพื่อลงทะเบียนและสมัครสมาชิก และ/หรือ เพื่อให้ท่านสามารถซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการของเราได้ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์และแพลตฟอร์มใด ๆ ของเรา เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่าน เพื่อดำเนินการตามคำขอซื้อสินค้าหรือบริการของท่าน เพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการนิติสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่าน เพื่อจัดส่งสินค้าหรือบริการผ่านการขายออนไลน์ให้แก่ท่าน เพื่อแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้าและบริการให้แก่ท่าน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงิน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบ การพิสูจน์ยืนยัน และการยกเลิกธุรกรรม เพื่อสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเรา เพื่อให้การบริการลูกค้าซึ่งรวมถึง Call Center

(2) เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน เช่น เพื่อให้ข้อมูล สื่อสารทางการตลาด แคมเปญโฆษณา โฆษณา การแจ้งเตือนที่จำเป็น ข้อเสนอพิเศษ สิทธิประโยชน์ และเอกสารส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการของเราแก่ท่าน เพื่อส่งข่าวสาร จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความการตลาด และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริการ และแบรนด์แก่ท่าน

(3) เพื่อจัดการความสัมพันธ์ของเรากับท่าน เช่น เพื่อติดต่อสื่อสาร รวมถึงรับทราบความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ท่านได้รับจากเรา บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจและผู้ให้บริการของเรา เพื่อดูแลบริการลูกค้า Call Center เพื่อจัดการและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนหรือข้อเรียกร้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและจัดการกับปัญหาทางเทคนิค เพื่อประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลของท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้สินค้าและบริการ

(4) เพื่อการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล เช่น เพื่อวัดการมีส่วนร่วมของท่านกับสินค้าและบริการ เพื่อวิจัย วิเคราะห์ ประเมิน และรวบรวมเป็นข้อมูลด้านพฤติกรรม สถิติ การแบ่งส่วนทางการตลาด แนวโน้มและรูปแบบการบริโภค ภาวะตลาด และภาวะอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานทางธุรกิจ เพื่อวิจัย พัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการให้สามารถนำเสนอตรงต่อความต้องการ และ/หรือความชื่นชอบของท่านได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ หรือดียิ่งขึ้น เพื่อระบุความชื่นชอบของท่านและมอบประสบการณ์แบบเฉพาะตัวให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาเนื้อหาบทความในอนาคตให้ตรงกับความสนใจของท่าน

(5) เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของเว็บไซต์ และแพลตฟอร์มของเรา และเพื่อจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เพื่อสังเกต ติดตาม จัดการ และตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ และแพลตฟอร์มของเรา รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(6) เพื่อประโยชน์อันชอบธรรม เช่น เพื่อรักษาความปลอดภัยและคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจของเราหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา เพื่อใช้สิทธิหรือปกป้องประโยชน์ของเราเมื่อมีความจำเป็นและกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ เพื่อการโอน การควบรวม การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการดำเนินการในทำนองเดียวกัน 

เมื่อเรามีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือเพื่อการเข้าทำสัญญากับท่าน หากท่านไม่ประสงค์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านกับเราเมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถให้ (หรืออาจต้องยุติการให้) สินค้าและบริการของเราแก่ท่าน

3. บุคคลที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ 

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านต่อบุคคลหรือองค์กรดังต่อไปนี้ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้ 
3.1   บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ 
3.2  คู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เจ้าของลิขสิทธิ์ในสินค้าและบริการของเรา ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) และ/หรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าหรือบริการของเรา (ซึ่งอาจเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา)
3.3   ผู้ให้บริการของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ผู้ให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและระบบคลาวด์ ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ให้บริการระบบการชำระเงิน และ/หรือผู้ประกอบธุรกิจด้านการติดต่อสื่อสาร 
3.4   เว็บไซต์เครือข่ายสังคม (Social Media) กรณีท่านลงชื่อเข้าใช้งานโดยใช้ระบบการลงชื่อเข้าใช้งานของเว็บไซต์เครือข่ายสังคม (Social Media)
3.5   บุคคลภายนอกที่มีอำนาจตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล ผู้กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดที่เราเชื่อว่าจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
3.6   ที่ปรึกษาวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่ปรึกษาโครงการ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือผู้สอบบัญชี
3.7   บุคคลภายนอกอื่นใด ที่บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยเหตุผลทางกฎหมายบางประการ เช่น นักลงทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ กรณีการโอน การควบรวม การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการดำเนินการในทำนองเดียวกัน เป็นต้น

ทั้งนี้ โปรดทราบว่าลิงก์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของเราที่เชื่อมต่อและนำท่านเข้าสู่เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก ซึ่งหากท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกแล้ว การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกนั้นทั้งสิ้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกนั้น เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมว่าข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านได้ถูกดำเนินการอย่างไร โดยเราไม่รับประกันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลฯ และ/หรือข้อมูลอื่นที่ท่านให้แก่แพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกจะเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย เราจะไม่รับผิดชอบการจัดการด้านความปลอดภัยและกิจกรรมต่าง ๆ ของแพลตฟอร์มเหล่านั้น

4. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ ระหว่างประเทศ
เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านไปยังบุคคลภายนอกหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางอาจมีหรือไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในระดับเดียวกัน เราจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านได้โอนไปอย่างปลอดภัย และบุคคลผู้รับโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสมและเป็นการโอนที่ถูกต้องและได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฯ
เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลและเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของเราตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านไว้เป็นระยะเวลานานขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด

6. คุกกี้และการใช้คุกกี้
คุกกี้ คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกส่งจากเว็บเซิร์ฟเวอร์มายังเบราว์เซอร์ และถูกส่งกลับมายังเว็บเซิร์ฟเวอร์ทุก ๆ ครั้งที่เบราว์เซอร์ร้องขอข้อมูล โดยปกติแล้วคุกกี้จะถูกใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลขนาดเล็ก ๆ ไว้ที่เบราว์เซอร์ เพื่อให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถจดจำสถานะการใช้งานของเบราว์เซอร์ที่มีต่อเว็บเซิร์ฟเวอร์ อาทิ การจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้ เวลาที่ผู้ใช้เข้าเว็บครั้งล่าสุด ข้อมูลสินค้าที่ผู้ใช้เลือกไว้ เป็นต้น เราได้เก็บรวบรวมคุกกี้เพื่อให้สามารถจดจำท่าน รวมทั้งเพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น อนึ่ง เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่อนุญาตให้ท่านควบคุมได้ว่าท่านจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ ความสามารถของท่านในการใช้งานเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของเราบางฟังก์ชั่นหรือบางหน้าหรือทั้งหมดอาจถูกจำกัด

7. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลฯ
เราได้จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลฯ ซึ่งประกอบด้วยมาตรการอย่างน้อยดังนี้
7.1   การจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลฯ โดยกำหนดสิทธิให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฯ เท่านั้น
7.2   การจัดให้มีเทคโนโลยีป้องกันการเข้าถึงระบบของบริษัทฯ จากคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
7.3   การใช้เทคโนโลยีระบบ SSL Certificate (เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูล) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ทั้งนี้ แม้ว่าเราจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลฯ ท่านก็ยังคงต้องปกป้องข้อมูลบุคคลฯ ของตัวท่านเองให้มีความปลอดภัยด้วย ท่านไม่ควรแบ่งปันชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าสู่บัญชีการใช้งานของระบบในเว็บไซต์และแพลตฟอร์มใด ๆ ของเรา ให้แก่บุคคลใด มิเช่นนั้น ท่านจะต้องรับผิดชอบการกระทำทั้งหมดที่ได้กระทำไปในบัญชีการใช้งานของท่าน ท่านอาจเสียการควบคุมบัญชีการใช้งานและข้อมูลส่วนบุคคลฯ ซึ่งบันทึกในบัญชีการใช้งานอีกด้วย ดังนั้น หากท่านพบว่า มีการเข้าถึงบัญชีการใช้งานของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าด้วยเหตุใด ท่านควรติดต่อเราเพื่อเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ และ/หรือรหัสผ่านของท่านโดยทันที และกรณีที่ท่านใช้งานในคอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น ท่านจะต้องออกจากระบบบัญชีการใช้งานของท่านหลังจากจบการใช้งานทันที

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคล

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย และข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิดังต่อไปนี้
8.1   การเข้าถึงข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลฯ เกี่ยวกับท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลฯ เกี่ยวกับท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของตัวท่านเอง เราอาจขอให้ท่านพิสูจน์ยืนยันตัวตนก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ที่ท่านขอแก่ท่าน โดยเราจะดำเนินการภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำขอของท่าน 
8.2   การแก้ไขข้อมูล: ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ ได้ทุกเมื่อ โดยสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของเรา
8.3   การโอนย้ายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านที่เราเก็บรวบรวมไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งต่อ หรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตจากท่าน โดยท่านสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่เว็บไซต์ของเรา และเราจะดำเนินการภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากท่าน 
8.4   การคัดค้าน: ท่านอาจมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวมรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน
8.5   การระงับการใช้: ท่านอาจมีสิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านตามกรณีที่กฎหมายได้กำหนดไว้
8.6   การถอนความยินยอม: ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับเราในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน
8.7   การลบหรือการทำลายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้เราลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย อยู่เป็นข้อมูลที่ไม่อาจระบุตัวตนได้
8.8   การยื่นคำร้อง: ท่านอาจมีสิทธิยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ หากท่านเชื่อว่าการดำเนินการของเราต่อข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้
อนึ่ง เราขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการดำเนินการตามคำขอของท่าน หากเป็นกรณีกฎหมายได้กำหนดให้เรา ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิปฏิเสธการดำเนินการ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าดำเนินการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลฯ
 
9. ช่องทางการติดต่อ
หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้
 

บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด
เลขที่ 3332 อาคารวิวัฒน์ชัย ชั้น 6 ยูนิต 6A
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
อีเมล legal@nationglobal.co.th

ลงทะเบียนอีเมล์เพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ